Početna Forum Imovinski odnosi i podjela bračne stečevine Podjela bračne stečevine Odgovor na: Podjela bračne stečevine

#629
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovani Hedin,

ukoliko se radi o imovini koja je stečena u periodu do 1. srpnja 1999. godine, prava na istoj se ocjenjuju prema doprinosu svakog od bračnih drugova u stjecanju imovine, dok se za imovinu stečenu u periodu od 1. srpnja 1999. uzima da je ista suvlasništvo bračnih drugova u polovici bez obzira na doprinos. Navedeno pod pretpostavkom da se radi o imovini koja je stečena radom ili sredstvima koja potječu od rada, dok imovina koja je stečena darovanjem ili nasljeđivanjem ne predstavlja bračnu stečevinu već posebnu imovinu svakog od bračnih drugova. Napominjemo da se kao doprinos u stjecanju imovine ubraja i skrb o obitelji, kućanstvu i mlt. djeci, dakle, nije nužno da se radi o novčanom doprinosu. Slijedom navedenog, izvjesno je da supruga ima određena prava na imovini stečenoj za vrijeme trajanja braka, međutim, na temelju Vašeg upita ne možemo reći u kojem točno omjeru uz napomenu da je Vaš svakako inicijalno veći s obzirom na činjenicu da je kuća izgrađena na zemljištu koje Vam je darovao otac. Pretpostavljamo da nekretnina glasi na Vas dakle, na supruzi je da pokrene postupak i dokaže da u nekretnini ima određeni udio. Ukoliko supruga pristaje na isplatu, predlažemo da samostalno ili uz pomoć odvjetnika pokrenete pregovore o visini i isplati njezinog udjela u stečenoj imovini.

Ako imate daljnjih pitanja ljubazno molimo da nas kontaktirate telefonom u terminima za telefonsko pravno savjetovanje prema rasporedu objavljenom na našoj web stranici ili dogovorite termin za osobno pravno savjetovanje što možete učiniti na telefonski broj: 01/4663666.

Srdačni pozdrav,
B.a.B.e.